Eg etterlyser ein stortingsrepresentant som meiner noko om TISA. Ein som har lest detaljane i det som er dei norske “inital offers” i dei pågåande TISA-forhandlingane, og som UD presenterte i november i fjor. Eg veit at du og kollegaene dine i det minste skal vere informerte om at Noreg er med i ei gruppe land (USA, EU og eit trettitals land til..) som arbeider for å få til ein “ambisiøs avtale om frihandel med tenester”, med namnet Trade In Services Agreement (TISA). Og der er det så visst ikkje berre bagatellar som skal konkurranseutsettast! Ambisjonen til initiativtakarane til avtalen er at så godt som alle typer tenester skal privatiserast og konkurranseutsettast. Frå helsetenester, utdanningsektoren, husbygging, og “you name it”. Ein ekstremt aggressiv og pro-liberalistisk måte å forhandle på. Er du klar over kva slags kaos dette kan skape i den norske arbeidsmarknaden? Har du sett ein konsekvensanalyse for dette? Ikkje det nei? Mest sannsynleg har einkvan i staden prøvd å få deg til å tru at ein slik avtale vil vere i “Noreg sine interesser”. Ein gamal bløff som framleis verserer i visse kretsar. Kretsar der dei priviligerte storkonserna med “offensive interesser“ får dominere…

Og apropos interesser: Eg lurer på om du har hatt besøk frå mange “små og mellomstore bedrifter” som har bedd deg pusje på for meir internasjonal konkurranseutsetting? Ikkje det? Eg trudde det heller ikkje. Derimot veit eg at initiativet til TISA-forhandlingane kom frå storkonserninteresser i USA og Australia, og slett ikkje frå norske stortingsrepresentantar eller frå representantar for små og mellomstore norske bedrifter…

Det er mange som med god grunn er urolege for konsekvensane av ein slik TISA-avtale. Eg skulle gjerne sett at du gjekk inn på ein link som viser kritikken som er signert av 345 organisasjonar “worldwide”, mellom dei også fleire norske: http://ourworldisnotforsale.org/en/signon/international-civil-society-sends-letter-governments-opposing-proposed-trade-services-agreeme .

Der kritiserer dei at ein slik avtale drastisk og på irreversibelt vis vil redusere det politiske handlingsromet vi er vande med å ta som ei sjølvfylgje i eit demokrati…

Eg har ikkje sett at det same er gjort her til land, men den svenske nettavia Dagens ETC, har fått fram kor dårleg svenske folkevalde er orienterte om TISA-forhandlingane. Resultatet er oppsiktsvekkande, og eg trur du vil lese denne med interesse: http://dagens.etc.se/nyhet/mp-%E2%80%9Dtisa-forhandlingarna-borde-avbrytas-omedelbart%E2%80%9D

Eg har sjølv gjort eit ærleg forsøk på å lese og forstå UD-dokumentet med dei norske “inital offers” i TISA-forhandlingane. (Sjå det evt her http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Handelspolitikk/tisa_offer.pdf ). Dersom du gjer (har gjort?) det same, vil du nok forstå kva eg meiner når eg påstår at dette er presentert i eit svært så udemokratisk språk. Det sit altså teknokratar og formulerer dei norske “posisjonane” i forhandlingane. Dette skjer tydelegvis etter formuleringsmalar som er brukte tidlegare i svært så liberaliseringsvenlege avtalar i WTO-systemet. Og altså i eit språk som er veleigna til å hindre innsyn frå folk som elles kunne finne på å protestere…

Dei norske “inital offers” pr november 2013, inneheld (delvise) reservasjonar mot fri flyt på ei rekke områder. Dette er vel og bra. Avtalen er likevel “designa” slik at reservasjonane virkar meir som midlertidige demningar som før eller seinare er tenkte å skulle gi etter… Det er innlysande at avtalen blir konstruert for å sikre dei økonomiske “offensive” interessene til globale storkonsern. Det er ikkje råd å spore noko som vil styrke vanlege folk sine interesser og eit demokratisk, politisk handlingsrom i forhold til det som er dagens situasjon.

Ta ansvar.Er så du ein av dei som tek den politiske korrekturlesinga og kvalitetssjekken på denne avtaleteksten? Dersom du veit kven som gjer det, så vil eg vere svært takksam for å få vite det. For dei som driv denne avtalen framover, har ei blytung ideologisk slagside som gjer denne avtalen farleg, og som folk med politisk ryggrad derfor må ta tak i og stanse.

Det er jubileumsår for Grunnlova. Du er stortingsrepresentant i Noreg. Du burde bli sint. For eg trur du og dei aller fleste av dine medrepresentantar ikkje på alvor blir tekne med på råd i slike fundamentale spørsmål for landet…